تصاویری از دفاع مقدس


زماني که به کردستان رفتم بين نوجواني و جواني بودم. ادعاي مردان بزرگ را در سر ميپرورانديم. و گاهي کارهايي که آنها بر زمين گذاشته بودند به خوبي انجام ميداديم. به هر حال يک سالي با برادران کرد منطقه عليه کومله و دمکرات جنگيديم. جان برکف گذاشته بوديم و در جوله(گروههاي گشتي) حسن اباد با شهيد جزيني روزهاي خوشي را سپري کرديم. يادش به خير که ديگر برنميگردد


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...